Commissies en werkgroepen

Commissie Tsjerkepaad (PGB)

Evenals voorgaande jaren is de Kruiskerk één van de 250 kerken in Fryslân die in 2017 deelneemt aan Tsjerkepaad.   De kerk is dan vanaf 1 juli t/m 9 september elke zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en voor Burgum ook woensdagmiddag van 15.00...

Bijbelstudie (VEG)

Inmiddels is het al jaren een gebruik om in het winterseizoen (van oktober t/m april) een Bijbelstudie te organiseren. De studie is bedoeld als aanvulling op de wekelijkse erediensten om zo het persoonlijk geloof te bevorderen. Door bestudering van...

Martinushuis-lezingen

De katholieke St. Martinusparochie te Burgum organiseert dit jaar een serie Martinushuis-lezingen, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.   De lezingen zijn genoemd naar de plaats van handeling: het Martinushuis, het fraaie en...

Vorming en Toerusting, wat houdt dat eigenlijk in?

De mens is Gods verhaal Als Rabbi Baal Sjem leed over zijn volk zag aankomen, ging hij altijd naar een stille plek in het bos. Daar ontstak hij dan een vuur, sprak een gebed en het wonder voltrok zich: het leed bleef uit. Later, toen Rabbi Dov...

Werkgroep Vluchtelingen Tytsjerksteradiel (RvK)

  Wij zijn geroepen als kerken om Jezus Christus te volgen en de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Daarom willen wij iets betekenen voor de bewoners van de "Gezinslocatie" (voorheen asielzoekerscentrum AZC*) in Burgum.   Voor de 520...

Werkgroep Diaconie R.K.-parochie

Vele terreinen binnen het diaconale werk Ons diaconaal werk speelt zich op vele terreinen af. Binnen onze kerk zijn de volgende groepen actief: Bezoekgroep De leden van deze groep bezoeken parochianen die daar, om wat voor reden dan ook, behoefte...

Werkgroep Armoede in Eigen Omgeving

Ruim 10 jaar bestaat de werkgroep Armoede in Eigen Omgeving. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente Burgum en is bedoeld om praktische vragen en problemen op te pakken voor mensen, die moeilijk rond kunnen komen....

Werkgroep Blijenhofkapel

In 1962 werd door Pater Doesburg aan de Prinses Margrietstraat een Algemeen Crisisopvang- centrum geopend, toen nog genoemd een Hospitium. Hij deed dit met steun van de zusters Francicanessen van Oirschot die er een klooster stichten aan de...

Taakgroep Eredienst (PGB)

De Taakgroep Eredienst bestaat momenteel uit Henk-Jan de Groot / Gerda Wiersma (voorzitters), Jan Pruis (organisten), Binne Keulen (diaconie), Annemieke Kloosterman (Jeugdraad), Christa van der Zeep, Berend en Eveline IJtsma (gemeentelid) en Jenny...

BeamerTeam De Ikker & Kruiskerk

  Sinds 2006 hangt er in De Ikker een beamer en nu worden alle erediensten in De Ikker ondersteund met behulp van de beamer. In de Kruiskerk wordt de beamer alleen op verzoek van de voorganger ingezet. In de beamerpresentatie tijdens de dienst...

Concertcommissie

De Protestantse Gemeente te Burgum heeft een concertcommissie in het leven geroepen, met als taak: Het organiseren van concerten in de kerkgebouwen (de Kruiskerk en De Ikker) van de Protestantse Gemeente te Burgum. Vanuit de missie van de...

Stuurgroep Fjoer

Ideeën en verlangens De Stuurgroep Fjoer heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten opgezet en aangestuurd. Momenteel zijn er binnen de kerk meerdere groepen bezig met nieuwe ontwikkelingen. Het is om die reden dat de stuurgroep haar...

Activeringscommissie Doopsgezinde Gemeente

Agenda: Op dit moment zijn de onderstaande activiteiten ingepland: 2014    Zaterdag 6 september, optreden van een dans- en muziekgroep uit Nagyajta Roemenië in De Vermaning van Feanwâlden; Aanvang 14.30...

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Burgum

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Burgum is gevestigd in De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum. Dit bureau beheert met behulp van vrijwilligers de ledenadministratie en de administratie van de kerkelijke bijdragen van onze...

Kerk- en parochiebladen

Protestantse Gemeente Burgum Underweis Underweis, het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Burgum, verschijnt maandelijks. Behalve in de zomermaanden juli en augustus, deze uitgaven zijn samengevoegd. De kopij kan digitaal worden aangeleverd via...

Kerktelefoon Protestantse Gemeente Burgum

Kerkomroep Bent u niet meer zo goed ter been? Of bent u om andere redenen niet meer in de gelegenheid de kerkdiensten te bezoeken? Dan biedt de sIKN uitkomst! Het sIKN, de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (www.sikn.nl). sIKN verzorgt voor...

Meditatiekring Blijenhof

Mediteren Al vanaf 2007 is er een vast meditatiemoment: Hiertoe is de kapel geopend op de laatste donderdag van de maand. Het meditatiemoment duurt ongeveer dertig minuten. In momenten van verstilling wordt een tekst gelezen, er is concentratie op...

Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap Burgum e.o.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is internationaal met andere Bijbelgenootschappen verbonden via de United Bible Societies (Wereldbond van Bijbelgenootschappen). Via dit netwerk financieren wij in het buitenland de vertaling van de Bijbel, gemaakt...

OPA (Oud Papier Actie Burgum)

OPA (Oud Papier Actie) is al jarenlang een begrip in Burgum, OPA bestaat misschien wel 45 jaar. Wie het ware verhaal van den beginne weet, zou ik graag willen spreken! (e-mail naar: dhr. M. Veenstra)   OPA zamelt, het lijkt wel bijna...

Werkgroep Pelgrimages Burgum

Met als motto ‘In vertrouwen op weg gaan’ organiseert de werkgroep jaarlijks in onze omgeving op zaterdag, voorafgaande aan de Stille Week voor Pasen, een langere pelgrimstocht (ong. 20 km.) gecombineerd met een (instap) minipelgrimage. De pelgrims...

Werkgroep Polen

Historie Het ontstaan van de relatie met de Poolse Lutherse gemeente in Swietochlowice & Wirek gaat terug tot de 80-er en 90-er jaren. In Polen, nog onder communistische invloed en achter het IJzeren Gordijn, heerste grote armoede. Door voedsel-...

Raad van Kerken Burgum

In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente Burgum, de Sint-Martinusparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum samen.    De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse...

Startdienstcommissie (Protestantse Gemeente Burgum)

De Startzondag werd georganiseerd door een werkgroep onder leiding van de Protestantse Stuurgroep Fjoer. De Startdienst-commissie is opgeheven vanwege gebrek aan vrijwilligers. Haar taken zullen in de toekomst vallen onder de werkgroep...

Werkgroep Veertigdagen-project

Het Veertigdagen-project Burgum en omstreken is een interkerkelijk project dat christenen wil inspireren om bewust naar Pasen, het feest van de opgestane Heer, toe te leven. De deelnemende kerkgemeenschappen aan dit project zijn: de PKN-gemeentes...

Verjaardagsfonds

Hoe werkt het Verjaardagsfonds Omstreeks uw verjaardag wordt een persoonlijke brief bij u bezorgd, waarin wij u allereerst van harte feliciteren met uw verjaardag en u als gemeentelid om een gift vragen. Door ons werk met een gift te steunen, maakt...

Vrouwenkoffieochtenden

  Al meer dan 25 jaar wordt er in Burgum in De Pleats maandelijks van september t/m maart een koffieochtend voor vrouwen gehouden. De ochtenden zijn op woensdag en beginnen om half tien.  We komen dan als vrouwen uit verschillende kerken...

Vrouw en Geloof

Intentie Vrouw en Geloof bestaat uit een groep vrouwen die zich op een of andere manier verbonden weten met de christelijke traditie. Zij zoeken met elkaar naar een bevrijdende visie op geloofsbeleving. Van daaruit willen ze elkaar inspireren om te...

Werkgroep Wereldgebedsdag

Ieder jaar is het op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag. Zo’n 175 landen uit alle werelddelen doen mee aan de viering ervan. Elk jaar wordt de orde van dienst voorbereid door een groep christenvrouwen uit één van de deelnemende landen. In...

Werkgroep Zending en Evangelisatie VEG

Waar gaat het om We blijven er als plaatselijke werkgroep van dromen en er tegelijk hard aan werken, dat we als werkgroep Zending en Evangelisatie ons willen laten betrekken bij Gods bedoelingen met mens en wereld, door in woord en daad getuigenis...

60+ -middagen VEG

  Van september t/m mei is er om de zes weken op dinsdagmiddag een samenkomst met ouderen van 60+ in het lokaal naast de kerk. Alle ouderen (ook al voelen ze zich nog niet zo) weduwen, weduwnaren, echtparen en alleengaanden zijn daar van harte...

Commissie Zondagmiddaginloop

De commissie Zondagmiddaginloop is per 1 januari 2015 opgeheven.    

Taakgroep ZWOE

Doelstellingen De Taakgroep ZWOE van de Protestantse gemeente te Burgum stelt zich ten doel om de gemeente vóór te gaan in, én te activeren tót de verkondiging van het Evangelie dichtbij en wereldwijd. Het bevorderen van gerechtigheid en dienst in...

Onderdelen 1 - 32 van 32