Van terp-tsjerke naar ‘Franciscus kroon’

04-04-2018 16:01

Pelgrimage 2018 Lekkum - Burgum

 

Pelgrimeren, "Door te gáán, leer ik waarheen"
Voor de 16de keer alweer organiseerde de Werkgroep Pelgrimage Burgum, in de Stille Week vóór Pasen, op zaterdag 24 maart haar meditatieve kuiertocht. Startpunt voor de tocht was de kerk van de Protestantse Gemeente, de “ St. Cecilia ”, een terp-tsjerke te Lekkum. Bij inschrijving, ong. 30 deelnemers deden dat, ontving men de hangmedaillon van 2018 met de tekst: “Liefde zonder voorwaarde” van ontwerpster Neeltje en maker Ekke Terpstra.

 

Cecilia kerk

 

Dominee Adri Terlouw uit Dronrijp verzorgde het ochtendgebed met een tekst van Dietrich Bonhoeffer: ”De rechtvaardige lijdt onder de wereld….”. Na de zegen en heenzending vertrok de groep pelgrims aan de ongeveer 20 km. lange spirituele wandeling. In het samen op weg zijn, genietend van de rust en de natuur, ontstaat er ruimte in jezelf en voor de ontmoeting met de ander.

 

lekkum.burgum.1

 

Een kort historisch verhaal deed Taeke Doevendans bij de ‘Ee’ net buiten Lekkum, welke vroeger, met de Potmarge en het Vliet, als 'getijde rivier' stroomde naar de voormalige Middelzee. Daarbij passeerde het het eerste begin van het huidige Leeuwarden, met de drie terpen ‘Oldehove’, ‘Nijehove’ en ‘de Hoek’.

 

lekkum.burgum.2

 

Bij “Alddiel B&B” werden we verwelkomd met koffie en Janke’s  haverkoek . Ons verheugend op de rest van de wandeling vervolgden we de tocht over de oude Louwsmeer polderdijken (drooglegging 1848) door de Alde Mieden. Onderweg werden we door Taeke bijgepraat over de ontstaansgeschiedenis van dit drassige laagveengebied. Over boeren en rietsnijders op veenterpen en over de Koaipleats en Staatsbosbeheer’s eendenkooi (telling 1853-1870: 34.000 gevangen eenden!).

 

lekkum.burgum.3

 

In Suwâld bezochten we, na de snert in de ‘Suderfinne’ met vooraf een gedicht van Annie Deinum, de protestantse “St. Georgius” kerk. Hiervan dateren de eerste tufstenen uit de 12de eeuw en werd deze later voorzien van een ‘kruis’ uitbreiding. De presentatie gaf een goed beeld van de oude- en de prachtige gerestaureerde nieuwe situatie.

 

Langs kanaal en ‘Ie’ trokken we verder. In de stal van de familie Hooiveld aan de Monnikenweg deelden we, zittend op strobalen tussen de koeien, brood en water. Dit om onze verbondenheid met elkaar te vieren en om ons eraan te herinneren dat zich juist vaak in eenvoud zich het goede aan ons openbaart, aldus de uiteenzetting van Hanna Terpstra.

 

lekkum.burgum.4

 

We eindigden in   Bu rgum   bij de dierenbeeldenreeks, de “Franciscus kroon” van Anne Woudwijk. De dag werd besloten met een vesper in de Rooms Katholieke ‘St. Martinus’ kerk door Sake en Bertha Postma.

 

kroon van Franciscus

 

Ook hier een overdenking van de in oorlog vermoorde Bonhoeffer met de thema tekst “Wie ben ik. Deze of gene?” Met het gezamenlijk zingen van het Friese “Hear, wês mei ús oant in oare kear” eindigde pelgrimage 2018, met alvast een gezongen uitnodiging voor 2019!

 

Johannes Veenstra