Frijsinnich Herfoarme Frouljusferiening

Frijsinnich Herfoarme Frouljusferiening

Foto FHFF

 

 De Frjisinnich Herfoarme Frouljusferiening komt  ien keer per moane byinoar op moandeitemiddei om 14:00 oant 16:00 oere yn Glinstra State. De âldste frouljusferiening fan Burgum mei in hiel hechte groep froulju. Wy binne tankber dat we ek yn it nije seizoen troch gean kinne en ha op‘e nij in moai programma.

 

Nije leden binne altyd hiel hertlik wolkom. We begjinne om 14.00 oere en de kosten binne 3,00 euro per kear (2 kopkes kofje/tee).

 

De gearkomsten yn 2017 binne op:

  • 6 novimber, Jierfergadering
  • 5 desimber, Sinteklaas
  • 19 desimber, Kryst

 

It programma stiet ek yn it tsjerkeblêd Underweis en yn it wykblêd Actief.


Eltsenien dy’t belangstelling hat is wolkom!


It bestjoer:

Mefr. E. Steensma-Nijdam, till.: (0511) 469798 (presidinte)
Mefr. B. Postma-Knevelman, till.: (0511) 842962 (skriuwster)
Mefr. M. Postma-Wijbenga, till.: (0511) 462748 (skathâldster)