Kerk- en parochiebladen

Kerk- en parochiebladen

Protestantse Gemeente Burgum

Underweis

Underweis, het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Burgum, verschijnt maandelijks. Behalve in de zomermaanden juli en augustus, deze uitgaven zijn samengevoegd.
De kopij kan digitaal worden aangeleverd via e-mail: redactieunderweis@pgburgum.nl. Ook kunt u de (handgeschreven) kopij in de brievenbus van de secretaris (mw. M.G. Pot) doen.

 

Verschijnings data van de Underweis in 2018

U wordt verzocht de kopij vóór 17.00 uur in te leveren

Inleveren kopij Verschijningsdatum
   
10 januari 19 januari
7 februari 16 februari
7 maart 16 maart
11 april 20 april
23 mei 1 juni
27 juni 6 juli
1 augusus 10 augustus
5 september 14 september
3 oktober 12 oktober
7 november 16 november
5 december 14 december

 

Een jaarabonnement op Underweis kost € 12,50; hiervoor kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau.

Redactie:

Voorzitter:        -- vacant --
Secretaresse:   Marja Pot-Klaassen, (0511) 464304
 

Contactpersoon bezorging: mw. H. Veenstra-van der Ploeg, (0511) 463250

 

Nieuwsbrief

Iedere zondagmorgen wordt de Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Burgum bij de erediensten uitgereikt. De Nieuwsbrief bevat kerkelijk weeknieuws, activiteiten en herinneringsberichten. Verder worden de zieken in de gemeente hierop vermeld. Kopij voor de Nieuwsbrief voor de eerstvolgende zondag moet uiterlijk donderdags 20:00 uur via de e-mail: nieuwsbrief@pgburgum.nl worden aangeleverd.


De redactie van de Nieuwsbrief neemt alleen artikelen op die een relatie hebben met de kerkelijke gemeente of de Raad van Kerken. Kopij met een commercieel doel wordt niet geplaatst. De tekst moet zo kort mogelijk worden gehouden. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen. In het laatste geval wordt de afzender hierover geïnformeerd.

Nieuwsbrief via de mail
Zou u het op prijs stellen dat de Nieuwsbrief u per mail wordt toegezonden dan kunt u daarvoor per mail een verzoek doen bij het kerkelijk bureau.
E-mailadres: kerkelijkbureau@pgburgum.nl


N.B. Om privacyredenen wordt deze mogelijkheid alleen geboden aan leden van de Protestantse Gemeente Burgum.

 

Rooms-Katholieke Parochie

Bonemare

Het parochieblad Bonemare verschijnt 5 of 6 keer per jaar, steeds enkele dagen voor de kerkelijke feestdagen, zoals begin Adventstijd, Kerst, vastentijd, Pasen en Pinksteren. Het wordt gezamenlijk met de parochie van Dokkum gemaakt en het mailadres is: redactie.bonemare@paxchristi.frl.

De redactieleden zijn:

  • Marja Waagemans in Hurdegaryp
  • Boukje van Houten in Dokkum.

 

Het parochieblad zal dit seizoen verschijnen op:

 

2018

  • 24 juni (inleveren 12 juni)

 

De kopij dient tenminste 14 dagen voor deze data binnen te zijn!

 

U kunt de Bonemare ook hier online in kijken op de website van de parochie.

 

Vrije Evangelische Gemeente

It Kompas

Ons maandblad It Kompas verschijnt 11x per jaar in de eerste week van de maand. In de zomermaanden is er een gecombineerd juli / augustus - nummer, dat begin juli uitkomt.

 

Het maandblad is ook hier te lezen via onze website www.vegburgum.nl.