Lezingen Earnewâldster Rûnte

Lezingen Earnewâldster Rûnte

2017-2018

 

over ‘geloof én/of ongeloof’


De Earnewâldster Rûnte, opgericht in 2000, is een werkgroep van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, met als doel om nieuwe theologische inzichten en ontwikkelingen dichter bij de mensen te brengen. De Earnewâldster Rûnte bloeit. Gemiddeld komen er zo’n 100 bezoekers per keer.

Het komende seizoen staat het thema ‘Geloof én/of ongeloof’ centraal. Op 19 september houdt Rick Benjamins als eerste zijn lezing met als titel ‘Religie in nieuwe vormen en gedaanten’. Rick Benjamins zal toelichten hoe, volgens hem, het vrijzinnig gedachtegoed haar plaats heeft in een postmoderne context. Religie speelt op allerlei terreinen een belangrijke rol, maar in nieuwe vormen en gedaanten. In zo’n wereld is de christelijke gemeente niet langer de vanzelfsprekende organisatievorm van het christendom. Wat Rick Benjamins daar precies mee bedoelt, dat kunt u horen op dinsdag 19 september.


De lezingen zijn op:

2017
 
19 september Rick Benjamins Religie in nieuwe vormen en gedaanten
24 oktober Dr. Taede Smedes Religie voorbij geloof en/of ongeloof
21 november Ds. Bram Bregman Van angst-kerk naar een kerk van lief-hebbers
     
2018
 
9 januari Dr. Sytze Ypma Boven is het onnodig stil
6 februari Welmoed Vlieger Kierkegaard over het wezen van de vrijheid
6 maart Dr. Heine Siebrand Ongeloof – de overtreffende trap van geloof

       

De 6 lezingen worden gehouden in:

de Gereformeerde kerk, Wiidswei 6 in Earnewâld.

 

Elke keer op dinsdagavond en het begint om 19.30 uur.


Intekening voor het hele seizoen kan door € 35,00 over te maken

op het rekeningnummer NL 62 RABO 01 32 74 30 51 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld,

(met vermelding van uw adres en postcode, i.v.m. het toesturen van het programma).

 

Losse verkoop: € 8.

 

Contactadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld.

Telefoon: 06 – 20600409, tine.vanminnen@kpnplanet.nl.

 

Meer informatie over de Earnewâldster Rûnte vindt u op hun webpagina: www.er-rotonde.nl.