Taakgroep ZWOE

Taakgroep ZWOE

Doelstellingen

De Taakgroep ZWOE van de Protestantse gemeente te Burgum stelt zich ten doel om de gemeente vóór te gaan in, én te activeren tót de verkondiging van het Evangelie dichtbij en wereldwijd. Het bevorderen van gerechtigheid en dienst in de breedste zin en de dialoog aan te gaan met de eigen cultuur en met andersdenkenden en -gelovigen dichtbij en ver weg. Verder acties te ondernemen op het brede terrein van ontwikkelingssamenwerking, diaconaat, milieu, armoede en verzoening.

 

Organisatie

De Taakgroep ZWOE wordt samengesteld uit leden van de kerk. Hierbij wordt gestreefd naar een aantal van 10 personen, inclusief een adviseur. Uit deze leden wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Minstens één lid wordt afgevaardigd door de  Diaconie . Er zal een rooster van aftreden worden gemaakt. Eenmaal per jaar zal door de secretaris een jaaroverzicht en door de penningmeester een financieel verslag worden gemaakt. Tevens wordt gelijktijdig een begroting gemaakt voor het komende jaar. Men vergadert de eerste maandag van de maand. De vergaderplaats is De Stryp.


Het “Waarom” van Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Christus heeft aan zijn gemeenten wereldwijd opgedragen het evangelie te brengen in de wereld. Als de goede boodschap van vergeving, bevrijding, verzoening en genezing. Ook als boodschap van herstel van het verbond tussen God en de mensen en tussen mensen en volken onderling. Hieraan gekoppeld is het werken aan verzoening, herstel van verhoudingen en het bevrijden / bestrijden van onrecht, armoede en onderdrukking, of althans het meewerken daaraan. Daarom behoort het werk van de Missionaire Werkgroep tot het hart van het kerkenwerk, zowel plaatselijk, landelijk en internationaal. Bijvoorbeeld via de Wereldraad van Kerken en is de betrokkenheid van de leden van de gemeente hierbij van wezenlijk belang.


Werkzaamheden

De Taakgroep ZWOE zal op verzoek van de Kerkenraad een aantal werkzaamheden uitvoeren, zoals in grote lijnen is aangegeven in de Ordinantiën 8 en 14 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).


Dit omvat in hoofdzaak onderwerpen, die samenhangen met:

 • De zending van de Kerk dichtbij en wereldwijd
 • Diaconale projecten wereldwijd in overleg met de Diaconie;
 • Vragen rond armoede en rijkdom dichtbij en wereldwijd;
 • Ontwikkelingssamenwerking en milieu vraagstukken;
 • Het onderhouden van contacten met christenen elders in de wereld.


Taken en acties nader uitgewerkt

Omdat de Taakgroep ZWOE alle gemeenteleden vertegenwoordigt, en als zodanig op alle leden een beroep wil doen om haar kerntaken als hiervoor genoemd uit te voeren, onderneemt de werkgroep de volgende taken en acties:

 1. De werkgroep zal met het oog op zending en evangelisatie, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking zoveel als mogelijk is de leden van de gemeente informeren. Dit kan via de diensten op zondag, de Nieuwsbrief, kerkblad Underweis, alswel via foldermateriaal van Kerk in Actie.
 2. De taakgroep zal speciale kerkdiensten houden (twee of meerdere keren per jaar) zijnde met een eigen accent op de missionaire presentie en / of de dialoog met andersdenkenden, het werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking of het bevorderen van gerechtigheid wereldwijd.


Zending (Z)

De taakgroep zal in het kader van de Zending, verbreiding van het evangelie buiten onze grenzen:

 • Alle gemeenteleden benaderen voor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage;
 • Collectes houden, aangedragen via Kerk in Actie.


Werelddiaconaat (W)

De taakgroep zal met het oog op het Werelddiaconaat:

 • Inspelen op hetgeen o.a. via Kerk in Actie wordt gevraagd
 • (Kleding)acties houden, ten behoeve van speciaal door kerkleden aangereikte projecten;
 • Acties houden voor het inzamelen van geld, bijv. met het verzamelen van postzegels en kaarten voor Kerk in Actie.

 

Ontwikkelingssamenwerking (O)

De taakgroep zal met het oog op Ontwikkelingssamenwerking:

 • Projecten steunen van christenen in de derde wereld en het uitwisselen van kontakten (zoals voorheen Intercambio) bevorderen;
 • Financieel beleggen bij de ontwikkelingsorganisatie Oikocredit t.b.v. de armsten in de Derde Wereld.

 

Evangelisatie (E)

De taakgroep zal met het oog op de verbreiding van het Evangelie binnen onze grenzen:

 • Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen in ons dorp en omgeving, waardoor het leven van mensen beïnvloed wordt, en reflecteren daarop;
 • Ons bezinnen op de dialoog met niet- en anders- gelovigen;
 • Ons verdiepen in hun cultuur en ons afvragen hoe wij in onze cultuur het getuigenis en de dienst zo kunnen volbrengen dat het anderen uitnodigt zich te verdiepen in het bevrijdend evangelie;
 • Dagboeken, kalenders, vakantiebijbelgids en met Kerst de Elisabeth(bode) verspreiden op de daartoe geschikt geachte locaties.

 

Informatie over de acties die de ZWOE dit jaar ondersteunt vind u op de pagina de ZWOE en in de Nieuwsberichten van deze site.


Contactpersoon taakgroep ZWOE is:

Henk Hoekstra
De Bjirk 10
tel.: (0511) 461859
e-mail: hoekstrahenk@hotmail.com.