Werkgroep Polen

Werkgroep Polen

Historie

Het ontstaan van de relatie met de Poolse Lutherse gemeente in Swietochlowice & Wirek gaat terug tot de 80-er en 90-er jaren. In Polen, nog onder communistische invloed en achter het IJzeren Gordijn, heerste grote armoede. Door voedsel- en kledingpakketten te sturen ontstonden tussen Burgumer gemeenteleden en geloofsgenoten daar, de eerste contacten. De toenmalige Hervormde Gemeente Burgum (kerkgebouw: Kruiskerk) voerde in 1987 de eerste correspondentie onder een kerkelijke paraplu. Dit resulteerde in het aangaan van een relatie met een christelijke partner-gemeente over de grenzen. Later deed ook de voormalige Gereformeerde Kerk Burgum (kerkgebouw: De Ikker) mee toen wij fuseerden als Protestantse Gemeente Burgum.
De doelstelling werd uitgesproken en neergelegd om elkaar wederzijds te stimuleren en één gemeente van Christus te zijn. Ieder in zijn eigen omgeving en omstandigheden.
Om deze gedachte levend te houden wordt elke eerste zondag van de maand de Polenkaars ontstoken, zowel hier als daar.

 

Bezoeken wederzijds

In 1988 vond het eerste bezoek plaats vanuit Pólen. De reizen dáárheen waren in 1989 en 1990. Kenmerkend waren toen nog de moeilijke en urendurende grensovergangen, de slechte wegen en soms de barre winterse omstandigheden. De eerste jongerenreis naar Polen was in 1992, waarna er al snel regelmaat kwam in wederzijdse uitwisseling van jongeren en volwassenen. Naast de reizen is de werkgroep ook verantwoordelijk voor het aansteken van de kaarsen elke maand en de communicatie (groeten) tussen de gemeenten.

Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de het 25-jarig jubileum van het contact. Zo is er een groep Poolse gasten, in mei, in Nederland geweest om het jubileum hier in Burgum te vieren. En in augustus is naast de jaarlijkse jongerenuitwisseling tegelijkertijd een jubileumweekend voor volwassenen in Polen geweest om dit heugelijke feit dáár met een grote groep te vieren. Een overzicht van een groot deel van de historie wás te vinden op polengevoel.tk (de nieuwe website wordt nog aan gewerkt).

 

Eigen financiële middelen

Om de contacten te onderhouden en bezoeken over-en-weer mogelijk te maken voorziet de werkgroep grotendeels in eigen inkomsten. Een groot deel gaat op aan vervoerskosten en bezoekprogramma’s; daarnaast zijn geldelijke ondersteuningen of activiteiten (soms) nodig,

 

Namens de werkgroep,
Erik Westerhof (voorzitter).

Leden werkgroep:

 

Lutherse gemeente

Lutherse Gemeente Swietochlowice & Wirek

 

(Zie ook www.pgburgum.nl)