Protestantse Gemeente Burgum

Logo Protestantse Gemeente Burgum

Een vitale gemeente
Wij - Protestantse Gemeente Burgum - willen een christelijke gemeente zijn die haar identiteit ontleent aan de Bijbel. Voor christenen heeft het geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat er in de Bijbel, maar Jezus heeft wel laten zien wie God is. In Zijn voetsporen en door zijn Geest willen we, met vallen en opstaan, kerk zijn ín en voor een weerbarstige samenleving en wereld. Dit roept natuurlijk direct ook vragen op: Jezus volgen, hoe dan? Hoe gaan wij met elkaar om? En hoe kun je in een samenleving waarin geloof en kerk steeds meer in de marge lijken te verdwijnen, nog iets betekenen en waarmaken van dat volgen van Jezus?
Omzien naar elkaar - bij vreugde en verdriet - blijft binnen en buiten onze gemeente erg belangrijk.
Hoe gaan we met elkaar om? Met respect? Tonen we onze waardering, blijdschap en vreugde voldoende? Het zijn allemaal essentiële vragen, die ons bezig houden.
Kernbegrippen van ons gemeentezijn zijn: Ontmoeting, Ruimte, Openheid en Verantwoordelijkheid, zie ook Beleidsplan (2013-2017) op www.pgburgum.nl. In dit Beleidsplan staat dat we ervoor willen gaan. We willen liefde, vrede, helpen-waar-geen-helper-is, vergeving en rechtdoen nastreven (zie ook Matt. 25: 34 t/m 40).

 Ons profiel 
Een veelvormige, open en actieve gemeente waarin de zondagse eredienst met Woord en gebeden een centrale plaats inneemt, maar ook een gemeente die tegelijkertijd een missionaire (= naar buiten gerichte) gemeenschap wil zijn: Een kerk met de vensters en deuren wijd open, gericht op de buitenwereld.
Naast het omzien naar elkaar in eigen kring, wil de Protestantse Gemeente Burgum een kerkgemeenschap zijn, die haar roeping - kerk te zijn in deze wereld - waarmaakt. Ze wil zich daartoe altijd betrokken opstellen en inzetten om zo een liefdevol en gastvrij huis te zijn voor alle mensen.


Missie en visie
De missie en de visie van onze gemeente zijn in genoemd Beleidsplan als volgt omschreven:
Missie - Waar sta ik voor?
Als Protestantse Gemeente Burgum zijn wij een christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

Visie - Waar ga ik voor?
Als Protestantse Gemeente Burgum willen wij een christelijke gemeenschap zijn:
- waarvan de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen
- waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen
- die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
- die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:
- openheid
- verantwoordelijkheid
- ruimte

Protestantse Gemeente Burgum
Op 1 januari 2007 zijn de Hervormde Gemeente Burgum en de Gereformeerde Kerk van Burgum gefuseerd: Protestantse Gemeente Burgum.
De gemeente telt rond de 3600 leden.
Voor meer informatie: zie website: www.pgburgum.nl

Kerkdiensten:
- morgendiensten, aanvang 09.30 uur in De Ikker en de Kruiskerk
- avonddienst om 19.00 uur in de Kruiskerk (in vakantietijd een afwijkend rooster)

Locaties:

-Kruiskerk, Nieuwstad 5, Burgum
-De Ikker, Bulthuissingel 7, Burgum

e-mail: kerkelijkbureau@pgburgum.nl

website: www.pgburgum.nl

e-mail: scriba@pgburgum.nl

 

Wijkindeling Protestantse Gemeente Burgum

 

Wijk N o ord ds. Gerda Wiersma
Wijk Oost ds. Jolanda Paans
Wijk West ds. Henk-Jan de Groot
75 jaar en ouder mw. Eelkje de Vries

 

Wijkindeling kaart 2017